You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Viden og projekter fra hverdagen

Grønlandsk udviklingsafdeling

Muligheden for løbende at kunne kommercialisere nye arter afhænger i høj grad af at kunne koble teori og praksis og udføre forsøg tæt på råvaren i det daglige.

Royal Greenland oprettede i november 2013 en udviklingsafdeling i Grønland, der har til formål at afdække mulighederne for at udnytte nye arter i Grønland. Nikoline Ziemer er cand. scient i biologi fra Københavns Universitet og er ansvarlig for både det teoretiske arbejde og for feltarbejdet. 

Farvandet omkring Grønland rummer et væld af levende arter og organismer, hvoraf en del ikke er kommercialiserede. Det er eksempelvis arter som konksnegle, søpindsvin, søpølser og tang – alle arter, der findes på verdensmarkedet i dag, men hvor Royal Greenland enten spiller en meget begrænset rolle eller ikke er aktive.  

Nikoline Ziemer har kontor på hovedkontoret i Nuuk, her arbejder hun med alle de teoretiske og forskningsmæssige aspekter ved udvikling af nye arter; læser videnskabelig litteratur, indhenter viden om erfaringer og procesbeskrivelser fra sammenlignelige projekter andre steder og udarbejder projektbeskrivelser og business case modeller til brug for dokumentation af feltarbejdet. Desuden er den grønlandske udviklingsafdeling ivrig deltager i forskellige forskningsmæssige fora indenfor udviklingsområdet, typisk sammen med andre udviklere/forskere fra Norden.

Forsøgsfiskeri, dyrkning og prøvetagning finder i sagens natur primært sted i sommerhalvåret. I løbet af forår og sommer er kalenderen ofte tætpakket med feltarbejde på konkrete projekter. Feltarbejde sker udfor flere forskellige lokationer langs den grønlandske vestkyst, primært der, hvor Royal Greenland har fabrikker og driver indhandlingssteder.

Tre projekter

I de første år har tre projekter været helt centrale i arbejdet, nemlig søpindsvin, søpølser og tangdyrkning.

Gonaderne i søpindsvin er specielt i Asien en delikatesse. Søpindsvin ses mange steder kystnært i Grønland og udviklingsafdelingen har lavet forsøgsfiskeri –og produktion. Det er et vanskeligt projekt at få til at lykkes, da det er mandskabsintensivt og der mangler teknologiske løsninger til at udtage gonaderne.

Søpølser er ligeledes en delikatesse i Asien, hvor bløddyret især i tørret form kan købes i de fineste æsker til skyhøje priser. Allerede i 2017 foretog udviklingsafdelingen de første analyser af forekomst, dybder og bundtyper for søpølser og i 2019 opnåede Royal Greenland en forsøgslicens i bestemte områder mellem Ikersaarsuk og Nuuk. I samarbejde med Royal Greenland trawleren M/tr Sermilik brugte Nikoline Ziemer flere uger på forsøgsfiskeri, et systematisk arbejde, der dannede rammen for en ansøgning om fisketilladelse, der nu ventes på.

Tang projektet er et akvakultur projekt, der er blevet forfinet over flere år, men stadig år fra kommercialisering. Indledningsvis trak Nikoline Ziemer på forskningsnetværk fra både Nordisk Råd og EU for at få indsigt i tangens biologi, dyrkningsmetoder og lære om opdyrkningsforsøg. De første dyrkningsforsøg startede allerede i lille skala i 2018 og i 2020 dyrkes der nu tang i lidt større skala udfor Maniitsoq, dog stadig primært til brug for analyse og markedstests.

Se også

Næste nyhed: Fiskeri er af stor betydning for det grønlandske samfund
...