Resultatet før skat på 168 millioner kroner er lidt under de 180 millioner kroner, der blev opnået i det foregående år, men samlet set anses resultatet som tilfredsstillende.

Resultatet og den samtidige reduktion af koncernens rentebærende gæld med 192 millioner kroner svarer til de forventninger til helåret, som Royal Greenland udstak i halvårsrapporten for 2012/2013.

- Med udgangspunkt i den positive forretningsudvikling har vi igangsat en ny strategi, hvori vi har en erklæret målsætning om, at Royal Greenland skal være verdens førende leverandør af nordatlantisk seafood – det vi kalder The North Atlantic Champion, siger administrerende direktør Mikael Thinghuus og tilføjer:

- Vi vil på bæredygtig vis maksimere værdien af de nordatlantiske marine ressourcer, vi har adgang til, til gavn for Grønland. Det drejer sig selvsagt især om koldvandsrejer og hellefisk.

Med henvisning til frasalget af Royal Greenlands fabrik i Wilhelmshaven og de relaterede salgsaktiviteter i en række europæiske lande fortsætter Thinghuus:

- Salget af Wilhelmshaven har givet vores strategi en kickstart. Dels fordi den gør det muligt for os at koncentrere vores ledelsesressourcer og vores nøglemedarbejderes kompetencer på Royal Greenlands grønlandske og nordatlantiske kerneforretninger. Og dels fordi frasalget reducerer vores rentebærende gæld ganske markant, hvilket frigør kapital til investering i kerneaktiviteterne.

Trods en stigning i nettoomsætningen fra sidste års 5,0 milliarder kroner til 5,3 milliarder kroner i 2012/2013 opnår Royal Greenland en noget mindre indtjening.

Den stærke position inden for kerneforretningerne – kogte og pillede rejer, skalrejer og hellefisk – er blevet fastholdt, hvilket er særdeles tilfredsstillende; ikke mindst i lyset af faldende rejekvoter og markant stigende afgifter på det grønlandske fiskeri, hvor Royal Greenland i 2012/2013 betalte 54 millioner kroner mod kun det halve året før.

- Det er netop indenfor disse kerneområder, hvor vi i forvejen står stærkest, at vi ønsker at være verdens største og bedste leverandør, så det er rigtig godt, at de forretningsområder også i 2012/2013 leverede fremragende resultater, siger Thinghuus og fortsætter:

- På de øvrige kerneområder bliver vi næppe de største, men vi vil gøre vores ypperste for at præstere på topniveau.

Faldende salgspriser for torsk og stigende råvarepriser for laks har haft en stærkt negativ indvirkning på resultatet med en nedgang på tilsammen 60 millioner kroner i forhold til året før.

Stigende kvoter på torsk, ikke mindst i Barentshavet, har betydet, at salgspriserne er faldet med omkring 20 procent i forhold til året før, hvilket har medført et indtægtsfald på 30 millioner kroner. Torsk er nu en tabsgivende forretning for Royal Greenland. Koncernen har på kort sigt begrænsede muligheder for at reducere sine omkostninger i denne aktivitet, da det alt andet lige vil kræve lukning af en række anlæg i Grønland, men forudser på længere sigt, at øget forædling af de kystnære torsk er en del af løsningen på de trykkede verdensmarkedspriser.

Tilsvarende har røgaktiviteten i 2012/2013 givet underskud mod tidligere et overskud, da det ikke har været muligt at få stigende råvarepriser på laks kompenseret i salgspriserne.

Den rentebærende gæld er reduceret med 192 millioner kroner og udgjorde ved udgangen af finansåret 1,4 milliarder kroner. Frasalget af Wilhelmshaven blev først realiseret efter finansårets afslutning og er derfor ikke afspejlet i tallene for 2012/2013.

I henhold til aftale med Royal Greenlands ejer, Selvstyret, er der afsat 50 millioner kroner i udbytte af årets resultat. Royal Greenland har i 2012/2013 betalt 33 millioner kroner i skat i Grønland, samt 54 millioner kroner i diverse fiskeriafgifter.

Det ansvarlige lån fra Selvstyret til Royal Greenland er i årets løb afdraget med 50 millioner kroner og er dermed reduceret fra oprindeligt 250 millioner kroner til nu 100 millioner kroner.

Antallet af medarbejdere i Grønland er også i 2012/2013 steget, idet Royal Greenland i gennemsnit beskæftigede 910 medarbejdere i 2012/2013 sammenlignet med 832 året før og 793 i 2010/2011.

I forhold til Royal Greenlands leverandører er det glædeligt at kunne konstatere, at de gennemsnitlige indhandlingspriser steg med 11 procent i 2012/2013. Over de seneste tre år er indhandlingspriserne i gennemsnit steget med 46 procent; ikke mindst på grund af næsten en fordobling af indhandlingspriserne for hellefisk.

Hoved- og nøgletal for koncernen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet