Som selvstyreejet virksomhed har Royal Greenland et særligt ansvar for at bidrage til samfundet. Samfundsansvaret er særligt markant i Grønland, fordi vi er en afgørende og vigtig aktør for den grønlandske økonomi og en bæredygtig udvikling. Derfor tager vi vores arbejde med samfundsansvar alvorligt.

Vi vil:

 • bidrage til udvikling af det grønlandske samfund, hvor vi med vores tilstedeværelse og aktiviteter gør en forskel
 • samarbejde med andre partnere i projekter hvor det giver mening, for at finde nye muligheder og løse foreliggende udfordringer
 • arbejde systematisk og aktivt med CSR med udgangspunkt i internationalt anerkendte principper som FN Global Compact og retningslinjer som ISO26000
 • opnå resultater gennem forbedringsprocesser efter princippet om målsætning, handlingsplaner, implementering og evaluering
 • kommunikere og rapportere om CSR aktiviteter, udfordringer og resultater.

Tema 1: Bæredygtigt fiskeri

For Royal Greenland er bæredygtigt fiskeri af afgørende betydning, idet forretningsgrundlaget bygger herpå. En bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer giver en langsigtet og effektiv investering.

Med bæredygtigt fiskeri menes en sund bestand, som fiskes efter princippet ”Maximum Sustainable Yield”, og som forvaltes under hensyntagen til miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter.

Vi vil:

 • arbejde for en bæredygtig udvikling af bestande i eget fiskeri samt indkøbte råvarer
 • igangsætte prioriterede forbedringsprojekter for vigtige bestande med kritiske bestandsprofiler samt bestande med manglende data
 • arbejde for certificering af fiskebestande, hvor dette kan være en yderligere sikring af ressourcen og forvaltningen
 • udnytte fiske- og skaldyrsressourcerne bedst muligt gennem optimering af vores produktionsprocesser og udnyttelse af restprodukter.

Tema 2: Miljø

En effektiv udnyttelse af energi- og vandressourcer og håndtering af affald medfører et større fokus på forbrug og kan medføre reduktion af omkostninger. For omgivelserne betyder et mindre energiforbrug, at CO2 udledning og lokal forurening mindskes.

Vi vil:

 • arbejde med optimering af energi- og vandforbruget i produktionsenheder og fiskefartøjer
 • ved nyanskaffelse og reparationer af udstyr tage miljømæssige faktorer med som et vigtigt parameter
 • inddrage medarbejdere i det daglige miljøarbejde
 • udlede spildevand og håndtere affald på en miljømæssig forsvarlig måde

sætte aktivt ind dér hvor der lokalt er et behov for forbedring, gerne i fællesskab med andre aktører.

Tema 3: Arbejdsforhold og menneskerettigheder

Royal Greenland ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og sætter medarbejderne i centrum, for at sikre arbejdsglæde og trivsel i alle dele af virksomheden. Vi lægger stor vægt på gode arbejdsforhold og respektfuld omgang med hinanden. Kompetence og motivation hos den enkelte er væsentligt og styrkes gennem træning og uddannelse internt og eksternt.

Vi vil:

 • prioritere indsatsen omkring psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • tage ansvar for træning og efteruddannelse af medarbejderne med udgangspunkt i den enkeltes behov og motivation
 • udbygge mangfoldigheden bredt i Royal Greenland
 • informere og styrke medarbejderes motivation for motion samt kost-, alkohol- og rygevaner
 • kommunikere internt på koncernniveau på grønlandsk, dansk og engelsk
 • respektere ILO konventioner og menneskerettigheder som beskrevet i FN’s Verdenserklæring

Tema 4: Lokalt engagement med fokus på Grønland

Royal Greenland har et særligt ansvar i Grønland i form af indhandling af fisk og skaldyr og som jobskabende i anlæg, fabrikker og på fartøjer. Gennem en åben kommunikation og et aktivt engagement ønsker vi at være en nyttig medspiller til løsning af sociale udfordringer og ser især kompetenceløft, som et vigtigt og væsentligt bidrag til samfundet.

Vi vil:

 • bidrage til grønlandske unges uddannelse gennem lære- og elevpladser samt tilbyde studerende træningsophold på fabrikker og kontorer i og udenfor Grønland
 • uddanne og udvikle medarbejdere i Grønland fagligt og personligt gennem Royal Greenland Academy
 • beskæftige medarbejdere ved periodiske fabrikslukninger så længe som muligt og udnytte ledige perioder til kursusaktivitet eller lignende
 • indkøbe i Grønland når prisen er konkurrencedygtig og det giver mening i forhold til produktets oprindelse
 • bidrage med engagement til samfundets udvikling under samtidig hensyntagen til virksomhedens forretning
 • tildele sponsorater til enkeltpersoner og grupper indenfor børn og unges uddannelse og sportsaktiviteter i henhold til Royal Greenlands sponsorpolitik.

Tema 5: God forretningsetik

En sund forretning opnås gennem en fair og konkurrencedygtig samhandel, og hvor muligheder ofte opstår som et resultat af samarbejde med kunder og partnere. Som selvstyreejet virksomhed er det vigtigt, at Royal Greenland er en legitim forretning, for at sikre et godt omdømme og være en attraktiv, velanset arbejdsplads og samarbejdspartner.

Vi vil:

 • prioritere produkters fødevaresikkerhed gennem krav til råvare og hygiejne
 • sikre produkters sporbarhed i egne anlæg, fabrikker og fartøjer gennem hele fødevarekæden
 • kommunikere åbent om produkters oprindelse og egenskaber
 • sikre fair samhandel
 • risikovurdere og kontrollere leverandører i henhold til produkttype, oprindelse og indkøbets omfang
 • kræve at vores leverandører lever op til Royal Greenlands Code of Conduct for leverandører
 • tage afstand fra korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet