You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Energiforbrug og klimapåvirkning

Royal Greenland er i færd med at gennemføre et større transformationsprogram af den havgående flåde

Energiforbrug på fabrikker og i fiskeriet er centrale indsatsområder for Royal Greenland

Siden 2019 har Royal Greenland udskiftet fire havgående trawlere og en mere er på vej i 2025. De nye fartøjer er designet efter nye principper. Det medfører, at det samlede energiforbrug pr. tons færdigvare forventes at blive reduceret over tid.  

Royal Greenlands landbaserede produktion fordeler sig på 37 anlæg i Grønland, 9 i Canada og 3 i Tyskland med et varierende energiforbrug og forskellige energikilder.

Risici & muligheder

Den største risiko ved anvendelse af store energimængder baseret på fossilt brændstof, er udled-ning af CO2 til luften og dermed en øgning af den globale opvarmning. Risikoen for stigende temperaturer i de arktiske byer og bygder er afsmeltning af ferskvand fra iskappen til havet, hvorved saltforholdene kan ændres lokalt og medføre vandstandsstigning.

Vi har mulighed for at medvirke til forebyggelsen af en fortsat stigning af den globale opvarmning og de følgevirkninger, de ses lokalt og verden over. Opgaven er svær, men mulighederne ligger i at være med til at løse den fælles opgave gennem forbedrings- og reduktionsprojekter samt samarbejde med energileverandører, som arbejder henimod bæredygtige og klimaneutrale energiformer.

Fiskeriet og den efterfølgende værdikæde er afhængig af energi til motorer og maskiner. I flere af de lande vi opererer i, er der vandkraft til rådighed, men vi er stadig meget afhængige af tilførsel af fossilt brændstof.

Mål og resultater 2023

Mål:

  • Reduktion af energiforbruget pr. tons færdigvare med 5 % i forhold til 2022, svarende til 2.981 KWh/tons færdigvare
  • Monitorering af CO2e udledningen pr. tons fangst pr. fartøjsgruppe
  • Beregning af det samlede Green House Gas udledning scope 1-2-3 for 2022 og 2023
  • Livscyklus beregning (LCA) på primære produkter

Resultat:

  • Energiforbruget pr. tons færdigvare i koncernen er reduceret med 2 %  
  • Reduktion i CO₂e udledning pr. tons fangst for reje- og fiskefartøjer er henholdsvis 4 % og 6 % 
  • Green House Gas emission, scope 1-2-3 er beregnet for 2022 til 459.508 tons CO₂e og for 2023 til 478.890 tons CO₂e
  • LCA beregnet på 4 rejeprodukter til 2,9 – 5,9 kg CO₂e/kg spiselige produkt

Ny og gammel M/Tr Sisimiut

Ny og gammel M/tr Sisimiut

Ny og gammel M/tr Sisimiut

Det nye skib M/tr Sisimiut er et meget robust skib, som giver mulighed for at fiske selv i dårligt vejr og gør fiskeriet mere effektivt. Sammenlignes den ældre M/tr Sisimiut i 2018 med den nye i 2021, ses en reduktion af energiforbruget pr. tons fangst med mere end 20%.

For de landbaserede produktionsenheder er energiforbruget pr. tons færdigvare i 2022 steget med 8 %. Royal Greenlands grønlandske produktion er fordelt på 37 anlæg, hvorfor der er mange enheder, hvor mindre afvigelser kan forekomme.

I 2022 blev der opsat solcellepaneler i Qeqertarsuatsiaat. Bidraget er relativt lavt, men testen er et forsøg på at anvende alternative energikilder.

Ambitioner for 2030

At reducere CO₂e emissionen for fartøjer med 25 % ift. 2018 beregnet som CO₂e/tons fangst.

Se også

Læs mere om Maksimal ressourceudnyttelse
...