You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Kommercialisering af nye arter

Vi vil arbejde for at udnytte havets ressourcer på ansvarlig vis

I fremtiden skal vi udnytte havets ressourcer bedre, hvis vi som virksomhed skal bidrage med fødevarer til en stadigt voksende verdensbefolkning.

En mulighed for dette er, at flere arter udvikles kommercielt og gøres tilgængelige som fødevarer for forbrugerne. Det vil gavne både forretning og samfund, da nye produkter også vil kunne skabe flere jobs lokalt.

En mindre udviklingsafdeling i Grønland, som er bemandet med en havbiolog og laboratorieansatte arbejder målrettet med forsøgsfiskeri og udvikling af arter såsom konksnegle, søpindsvin, søpølser og tang. Fiskeri, dyrkning og prøvetagning er langsommelige processer, som fra sæson til sæson giver os mere viden og gør os i stand til at markedsmodne marine ressourcer.

Risici & muligheder

Afhængighed af fiskeri efter vilde arter, som anses for at være en vedvarende, men begrænset ressource, kan være behæftet med usikkerhed. Havet og dermed bestande er sårbare overfor miljøpåvirkninger og eventuelt overfiskeri.

I Royal Greenland arbejder vi derfor både med at fremme bæredygtigt fiskeri på eksisterende arter og at kommercialisere nye arter og fiskerier. De senere år har vi arbejdet med produktionsforsøg og skalering af tangdyrkning, dels som konsumvare og dels til CO2 fangst.

Mål og resultater 2023 

Mål:  

  • Kommercialisering af minimum én ny art

Resultat:  

  • Ingen nye arter er kommercialiseret

På trods af en stor indsats med udvikling af nye arter til fiskeri, er det endnu ikke lykkes at kommercialisere nogle af de afprøvede fiskerier eller tangproduktion.

Indenfor søpindsvin og konksnegle er der udfordringer med at få tilladelse til at anvende egnede redskaber til opgaven, da det er nødvendigt at skrabe hen over havbunden for at fange de arter som lever meget tæt på bunden og ikke flytter sig. Det er en opgave, der skal løses i samarbejde med departementet for fiskeri og fangst, da et fiskeri kan afgrænses til udvalgte steder.

Ambitioner for 2030

Kommercialisering af minimum tre nye arter

Se også

Læs mere om Bæredygtigt råvaregrundlag
...