You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Vandforbrug

Der sker i disse år en rivende udvikling indenfor rensning og genbrug af ferskvand

Ferskvand af god kvalitet er en vigtig ressource for alle vores produktionsenheder.

I Royal Greenlands produktionsenheder kan ferskvandets oprindelse være overfladevand, grundvand eller havvand. Ferskvandet leveres uanset oprindelse af lokale forsyningsvirksomheder.

På nogle geografiske lokationer er ferskvand en mangelvare, og der produceres ferskvand via et omvendt osmoseanlæg (RO-anlæg). Det er en dyr og energikrævende metode, og derfor afsøges mulighederne for anvendelse af renset havvand.

Risici og muligheder

Den største risiko for Royal Greenland er mangel på ferskvand under produktion. Ved gennemgang af vandressourcen i de 37 byer og bygder i Grønland, hvor Royal Greenland har anlæg, har Nukissiorfiit som leverandør opgjort, at 21 lokationer har rigeligt med vand, otte steder har rimeligt med vand, mens andre otte lokationer har en ringe vandforsyning.

Vi ser en mulighed i at rense havvand til mikrobiologisk drikkevandskvalitet. Vores tests har givet gode resultater, men desværre er der endnu ikke givet tilladelse til dets anvendelse udover til hel fisk.

Handling og resultater 2022

Vandforbruget pr. tons færdigvare er på koncernniveau steget i forhold til 2021, men har generelt ligget stabilt i de foregående tre år. Årsagen er sporet tilbage til én fabrik, som bidrager med mere end 70 % af stigningen.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • At reducere vandforbruget på koncernens fabrikker med ca. 5 % pr. år
  • Substituere ferskvand med havvand i byer og bygder med knaphed på ferskvand

Vandforbruget pr. tons færdigvare har ligget relativt stabilt i perioden på trods af mål om reduktion. Især rejefabrikkerne har et stort vandforbrug, hvor der både anvendes ferskvand til kogning og afkøling af rejerne. På en ene rejefabrik i Grønland er der dog ske en væsentlig forbedring fra 2020 til 2022, hvor vandforbruget er reduceret med 20 %.

Generelt har det vist sig vanskeligt at reducere forbruget af vand, da det er vigtigt at holde fokus på høj hygiejne i produktionsenhederne og i sidste ende på de færdige produkter.

Havvand er kun godkendt som mulig forsyningskilde til fiskeproduktionens første steps i Nutaaq produktionen. Renset havvand er endnu ikke generelt godkendt til produktion af fiskeprodukter.

Ambitioner for 2030:

  • Samlet reduktion på 20 % ift. 2018
  • En stabil vandressource af drikkevandskvalitet

Se også

Læs mere om Energiforbrug
...