You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Vi ønsker, at alle medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø

I Royal Greenland ønsker vi at skabe gode rammer for alle medarbejdere i et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som bidrager til en stolt arbejdskultur.

Risici og muligheder

Fiskerierhvervet kan være meget fysisk krævende. Det kan eksempelvis være ved løft af frosne fiskeblokke, arbejdet ved en filetmaskine, flytning af kasser og i fiskeriet, når det fyldte trawl hales op på dæk. Dertil kommer håndtering af skarpe knive ved filetering.

Igennem flere år er der gennemført lovpligtige arbejdspladsvurderinger, APV, både på land og til søs i Grønland. Det har givet en viden om kritiske arbejdsforhold, hvoraf de tre mest kritiske arbejdsmiljøforhold i fabrikkerne er (i) tunge løft, (ii) kulde og træk og (iii) glatte gulve.

Vi ser en stor mulighed i at fremme et ensartet og godt arbejdsmiljø med en struktureret tilgang, som er beskrevet i et overordnet og enkelt arbejdsmiljøsystem i koncernen. Heri kan opstilles ensartede procedurer og udarbejdes værktøjer, som kan tilpasses lokalt. Træning og uddannelse skal understøtte fokus på arbejdsmiljøet og styrke og forbedre mange arbejdsfunktioner.

Handlinger og resultater 2022

Antallet af skader pr. fultidsmedarbejder er faldet i 2022. Det er meget tilfredsstillende og tillægges de senere års øgede fokus på arbejdsmiljøet.

Arbejdsskaderapporteringen viser, at de fleste skader omhandler fald- og snubleuheld på grund af glatte og ujævne underlag. Knive og redskaber uden mekanik er et andet område med relativt mange skader, hvilket også gælder faldende elementer som rammer en tå eller lignende. Tunge løft er desuden en del af udfordringerne på landanlæg.

APV-undersøgelse

Arbejdspladsvurdering er gennemført på de grønlandske fabrikker og anlæg i 2022.

Indenfor det fysisk arbejdsmiljø er det især indeklimaet, støjniveauet, glatte og ujævne gulve og tunge løft, der nævnes som udfordringer. Indenfor det psykisk arbejdsmiljø er der en lille andel, som påpeger udfordringer med mobning og uønsket seksuel adfærd. Indenfor hvert af emnerne udarbejdes handlingsplaner, som behandles lokalt, i hovedsikkerhedsudvalget samt i arbejdsmiljøteamet i HR.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • Opbygning af et enkelt og velfungerende arbejdsmiljøstyringssystem i sammenhæng med det ydre miljø.

Målopfyldelse:

Der arbejdes med at etablere et fælles styringssystem for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø (QEHS) på tværs af produktion i Grønland, Tyskland og Canada. Arbejdet er gået i gang med at finde det bedste system til at dække behovet. Vi er ikke i mål med opbygning af et koncernsystem, men det forventes at ske i løbet af 2023.

For at nå hen mod periodens målopfyldelse har der været betydeligt fokus på etablering og vedligehold af den eksisterende sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisation. Derfor er der i de senere år tilført flere ressourcer til området i Grønland, hvilket har styrket arbejdet nationalt og lokalt.

Internt bliver alle i Royal Greenland oplyst om deres rettigheder og god virksomhedspraksis. Det sker ved information om Code of Conduct til nyansatte på kontorer og i produktioner. Såfremt en medarbejder opdager et brud på Code of Conduct, er der en standard klageprocedure, hvor klagen kan gå til nærmeste leder eller HR.

I mere alvorlige sager kan en klage indrapporteres via en ekstern online whistleblowerordning, der muliggør indsigelse over hændelsen, og samtidig sikrer medarbejderen beskyttelse. Indenfor det psykiske arbejdsmiljø er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at udvalgte lokale kontaktpersoner er uddannet til at tage en personlig snak om private forhold, hvis en kollega har behov for det. Hvis udfordringen kræver yderligere kompetencer, vil det være muligt at få yderligere hjælp gennem arbejdsleder og HR.

Ambition for 2030:

  • Fuld implementering af et tilpasset arbejdsmiljø- og miljøstyringssystem i hele organisationen

Se også

Læs mere om Etisk leverandørstyring, menneskerettigheder og due diligence
...