You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Jobskabelse

Vi ønsker at tilbyde alle medarbejdere de samme forhold, uanset bopæl, nationalitet og destination

Når medarbejdere flyttes fra et distrikt til et andet eller fra udlandet er der en række forudsætninger, der skal være på plads.

Risici og muligheder

I højsæsonen fra april til oktober er der et stort behov for mange medarbejdere på fabrikker og anlæg. Den største risiko er derfor mangel på arbejdskraft, specielt i større byer med konkurrerende beskæftigelse som eksempelvis i Ilulissat.

I de senere år er der rekrutteret en del udenlandske medarbejdere fra Kina og Filippinerne med henblik på længerevarende ophold i Grønland. Desuden har beskæftigelse af nordjobbere i både byer og bygder i Grønland været en stor succes.

I 2019 blev kønssammensætningen i vores produktionsanlæg analyseret og der kunne ses et potentiale i, at arbejdspladserne tilpasses flere medarbejdergrupper; herunder kvinder og unge.

Handlinger og resultater 2022

I vores målsætning indgår fokus på kvinder som arbejdskraft. Ønsket er at have en omtrentlig ens sammensætning af de to køn, da det giver et godt samarbejde. Der er i årets løb flere steder lykkedes at gøre arbejdsmiljøet lettere ved bl.a. at reducere tunge løft.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • Opstilling af specifikationer og mål for rekruttering af eksterne medarbejdere inklusive minimumstandard for boliger
  • Politik og plan for tilpasning af arbejdsudbuddet til alle arbejdsgrupper inkl. seniorer, unge mellem 15-18 år, handicappede m.fl. i relevante jobfunktioner

Målopfyldelse:

I perioden er der rekrutteret både kinesiske og filippinske medarbejdere til de grønlandske fabrikker, ligesom der rekrutteres udenlandsk arbejdskraft til de canadiske fabrikker i Newfoundland og Quebec. Koncernen har i alt beskæftiget ca. 280 udenlandsk rekrutterede medarbejdere.

For at sikre de bedste forhold for de udenlandske medarbejdere, blev der i 2021 skrevet en politik for migrantarbejdere, som adresserer forholdene omkring selve rekrutteringen vedr. betaling for rejse, ID-papirer og information til de nye medarbejdere. Sidenhen er rekrutteringen sket gennem et professionelt bureau, som efterlever politikken.

Royal Greenland ønsker fortsat at styrke fokus på bedre arbejdsvilkår for kvinder, seniorer og unge og dermed skabe lige muligheder uanset køn og alder.

Ambitioner for 2030:

  • Fuld implementering af arbejdstilbud til særlige arbejdsgrupper

Se også

Læs mere om Kønssammensætning i de øverste ledelseslag
...