You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

Royal Greenlands resultat for 2022 godkendt af generalforsamling

D. 9. maj afholdt Royal Greenland generalforsamling på hovedkontoret i Nuuk, Grønland, hvor selskabets ejer, den grønlandske regering Naalakkersuisut, godkendte regnskab og beretning for 2022. På billedet ses Royal Greenlands CEO Susanne Arfelt Rajamand, Formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede og bestyrelsesformand for Royal Greenland, Maliina Abelsen.

2022 har været et år, hvor Royal Greenlands strategi om fuld vertikal integration i forsyningskæden og global risikospredning i veletablerede markeder igen har vist sit værd. Det ordinære resultat før skat på 235 mio. DKK ligger lavere end sidste års resultat, men omtrent på niveau med 2018 og 2019. Omsætningen beløber sig til 5,8 mia. DKK, en stigning på 2% på en 5% lavere afsætning målt i tonnage.

Under generalforsamlingen i sidste uge indledte formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, med at takke selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen og det flotte finansielle resultat, som Royal Greenland leverede for 2022 på trods af omskiftelige markedsvilkår. I talen blev Naalakkersuisuts ejerskabspolitik også fremhævet, herunder at der er fokus på gode rammer for at selvstyreejede selskaber skal være veldrevne og solide for at kunne udfylde deres kerneopgaver. For Royal Greenland er kerneopgaven at øge salget af grønlandsk producerede varer. Samtidig forventes det at virksomheden fortsat, som en naturlig del af dens aktivitet, påtager sig et udvidet samfundsansvar, herunder tæt samarbejde med leverandører og ved at uddanne og udvikle lokale talenter.

Formanden anerkendte bestyrelsens ambitioner om at styrke den grønlandske organisation og kvitterede for ansættelsen af Royal Greenlands nye administrerende direktør, Susanne Arfelt Rajamand, som viser interesse i at sikre de bedste resultater for samfundet. Afslutningsvis anerkendte formanden for Naalakkersuisut Royal Greenland for rapporteringsindsatsen omkring ESG og opfordrede selskabet til at hjælpe øvrige grønlandske selskaber, hvor muligt. Til slut ønskede formanden bestyrelsen, direktionen og de ansatte god arbejdslyst i resten af 2023.

Den genvalgte bestyrelsesformand Maliina Abelsen gennemgik dernæst selskabets beretning og påpegede, at det tilfredsstillende resultat netop baserer sig på de grønlandske kerneaktiviteter, hvor både skalrejer, kogte & pillede rejer samt hellefisk og torsk har opnået en positiv salgsudvikling på højde med niveauerne før pandemi-krisen.

Bestyrelsesformand Maliina Abelsen fremlægger beretningen

Stigende salgspriser har dog ikke kunnet kompensere fuldt ud for de kraftigt stigende omkostninger som følge af inflation og stigende energipriser, fragt og fiskeriafgifter. Ydermere sås i 2022 en afmatning i flere markeder som følge af stigende inflation og en generelt mere usikker markedssituation.


Image

Global tilstedeværelse spreder risiko

Hovedprincippet i strategien North Atlantic Champion, som Royal Greenland har fulgt de seneste 10 år, er øget vertikal integration og en spredning af aktiviteterne og dermed risikoen på forskellige arter, geografiske bestande og markeder for at opnå en vis stabilitet i indtjeningen. Forskydningen i indtjeningen de seneste år mellem arter viser styrken i strategien.


Image

Den fjerde version af North Atlantic Champion fokuserer på 4 hovedpunkter:

Den fjerde version af North Atlantic Champion fokuserer på 4 hovedpunkter:

  • Værdiskabelse og maksimering af råvaren
  • Markeder og salgskanaler
  • Ekspansion for udvalgte kernearter og geografier
  • Bæredygtighed og ansvarlighed

Nye trawlere giver øget effektivitet i en tid med stigende omkostninger

Et stigende globalt omkostningsniveau har understreget vigtigheden af et fortsat fokus på optimering af råvarens værdi i Royal Greenlands fiskeri og produktion.

I de forgangne 5 år har Royal Greenland gennemført et større program med nybygning af 4 moderne, havgående trawlere til fiskeri efter rejer, hellefisk, torsk og pelagisk fiskeri. Trawlerne er bygget til at udføre effektivt og bæredygtigt fiskeri og er optimeret til at give besætningerne de bedste arbejdsbetingelser.

I 2023 leveres endnu en nybygning i form af M/tr Tuugaalik til erstatning af trawleren af samme navn, og der er kontraheret yderligere en trawler til levering i 2025 til erstatning for M/tr Akamalik.

Koncernens fiskeri udgjorde i 2022 73.000 tons, hvilket er en stigning på 8% i forhold til 2021. Fremgangen skyldes primært et større fiskeri af de pelagiske arter.

Den landbaserede produktion på vej mod normalisering efter Covid-19

Royal Greenland driver 37 anlæg i Grønland, hvoraf fem drives i samarbejde med lokale fiskere og medarbejdere.

I 2022 har der været et højt aktivitetsniveau på rejefabrikkerne, hellefiskeproduktionen har været stabil, medens sæsonen for fiskeri af den anerkendte Nutaaq torsk kom sent i gang i 2022 og indhandlingen derfor faldt med 10%. Der er investeret i forøgelse af kapaciteten til torsk i både Narsaq og Nuuk og på en ny torskefabrik i Sisimiut forventes højere aktivitet i 2023. Det var også i 2022 en udfordring at tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft i højsæsonen, men i løbet af 2022 blev situationen forbedret, da det i forbindelse med de løbende afskaffelser af Covid-19 restriktionerne har været muligt at rekruttere flere udenlandske medarbejdere til at supplere den lokale arbejdsstyrke.

 

I 2022 blev der indhandlet 60.179 tons råvarer til Royal Greenlands 37 fabrikker i Grønland 

I Atlantisk Canada, hvor Royal Greenland driver ni fabrikker i Newfoundland, Quebec og Nova Scotia var der stor aktivitet i det indenskærs fiskeri, som Royal Greenland indkøber fra. De primære arter er snekrabber, hummer og rejer, men også søpølser, torsk, hellefisk og pelagiske arter finder vej til produktionen. Nærheden til det amerikanske marked har muliggjort udvikling af et fersk sortiment bestående af torsk, kammuslinger, levende hummer og helleflynder. Samlet set er der indkøbt 23.800 tons råvarer til forarbejdning på fabrikkerne i Atlantisk Canada.

Et globalt marked i forandring

Royal Greenland har en sund spredning af salg på tværs af fire hovedregioner; Asien, Europa, Skandinavien og Nordamerika. En række udfordringer og markedsforskydninger gjorde sig dog gældende for selskabet i 2022. Ruslands invasion af Ukraine, høj inflation og stigende energipriser, gennemførelse af Brexit og til stadighed restriktioner i forbindelse med Covid-19 samt en betydelig stigning i produktionspriserne på Royal Greenland produkter har stillet store krav til Royal Greenlands evne til at omstille sig.

I Nordamerika var stigende råvarepriser og nedgang i efterspørgsel efter snekrabber en udfordring. På den positive side blev der i løbet af 2022 etableret en god markedsposition på bl.a. den grønlandske Nutaaq torsk, ligesom der i foråret 2023 igen skabes en stabil afsætning af snekrabber.

I Europa og Skandinavien har der været en del ændringer i sammensætningen af omsætningen efter at salget af panerede produkter til detailhandelen er overgået til Espersen A/S. I de skandinaviske markeder er især salget af skalrejer og torsk steget som erstatning for de panerede produkter.

Omsætningen i Storbritannien steg med 15% baseret på en konstant mængde. Der er for fortsat ingen endelig løsning på de udfordringer, som Brexit har skabt, men der forhandles om en frihandelsaftale mellem Storbritannien og Grønland. Dog er der etableret en midlertidig toldfri mængde på kogte og pillede rejer, som kan importeres til forarbejdning og pakning i Storbritannien, men denne mængde er langt fra dækkende ifht. efterspørgslen. Det er væsentligt for Grønland, at der bliver lavet en frihandelsaftale på linje med de aftaler der er indgået med Canada, Island og Norge.

Royal Greenland stoppede salg til Rusland primo marts 2022 som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Selskabet har været i stand til at flytte salget fra dette, verdens næststørste marked for skalrejer, til aftagere i fortrinsvis Kina og Skandinavien.

De asiatiske markeder har udviklet sig meget positivt, og specielt salget til Kina har genfundet niveauet fra før Covid-19. Det kompenserer for afmatningen i Europa og udfordringerne i Nordamerika.

I Kina er salget af Royal Greenlands forbrugerpakkede produkter mere end fordoblet i forhold til 2021. Salget sker gennem både traditionelle supermarkeder og e-handel. Efter Covid-19 restriktionerne blev lempet i den sidste del af 2022, ses der en tydelig positiv udvikling i det kinesiske forbrug.

Negativ kursudvikling på japanske yen sammenholdt med stigende råvarepriser har medført en række prisforhøjelser gennem året, og det er lykkedes salgsorganisationen i Japan at skabe en indtjening på niveau med 2021.

 

Image

Godt rustet til de kommende år

Med udgangspunkt i virksomhedens mission og vision med fokus på fortsat at skabe øget værdi af kernearter i form af kommercielle initiativer og driftsmæssig ekspertise, ser Royal Greenland sig godt rustet til fremtiden. Virksomheden vil fortsat fokusere på en geografisk fordeling af salget på tværs af markeder og segmenter med fokus på Asien, Europa, Skandinavien og Nordamerika som de primære regioner.

Bæredygtighed og samfundsansvar er i centrum som en integreret del af Royal Greenlands forretning og en naturlig del af virksomhedens DNA. Området er strategisk prioriteret på niveau med de markeds- og kategorimæssige initiativer og en række forstærkede initiativer er igangsat indenfor eksempelvis klimastrategi og styrkelse af talentudvikling i Grønland.

Med udgangspunkt i en stærk global organisation og en strategi og forretningsmodel, der har bevist sit værd, har Royal Greenland et godt afsæt for de næste adskillige år.

Se også

...