You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland finder nye veje i det hårdeste år i firmaets nyere historie

06.05.2021

2020 var et særdeles vanskeligt år for Royal Greenland, men der er grund til en vis optimisme for 2021.

Til trods for en betydelig indsats har Royal Greenland A/S ikke kunnet afbøde de økonomiske virkninger af den markedstumult og heraf følgende lavere salgspriser, som skyldtes Covid-19 pandemien. 

Royal Greenland oplevede et historisk omsætningsfald på 9%, som er forårsaget af faldende salgspriser på selskabets kerneprodukter; i løbet af 2020 faldt salgspriserne for skalrejer, kogte & pillede rejer og hellefisk således alle mellem 15% og 20%. 

Royal Greenland A/S ordinære resultat før skat for 2020 var et underskud på 44 mio. DKK. Hertil kommer tab i forbindelse med udskiftning af en pelagisk trawler på 15 mio. DKK, så det samlede underskud beløber sig til 59 mio. DKK før skat, hvilket selvsagt er utilfredsstillende - også selvom det skyldes en pandemi.  

Image

Royal Greenland ser dog med en vis fortrøstning på fremtiden og har nu sat fokus på at komme styrket ud på den anden side af pandemien, så vækst og indtjening kan reetableres. For 2021 forventes forsigtigt et resultat på over 100 mio.kr., ikke mindst fordi gennemførte omkostningsbesparelser har reduceret nulpunktsomsætningen betragteligt. 

Produktionen fastholdt på trods af pandemi 

Det stod tidligt på året klart, at pandemien ville have en stærkt negativ påvirkning på Royal Greenlands indtjening. På trods af dette besluttede virksomheden at fortsætte med at fiske, indhandle og producere omtrent som oprindeligt planlagt for derigennem at leve op til sit udbredte samfundsansvar som en vigtig og ofte den eneste virksomhed i det enkelte lokalsamfund indenfor fiskeri. Royal Greenland har på den måde fungeret som stødpude mellem reducerede verdensmarkeder og en normal forsyningskæde.  

Dette illustreres bedst af, at Royal Greenland i 2020 beskæftigede det der svarer til 1452 fuldtidsbeskæftigede i Grønland, hvilket er 20 flere end i 2019. Virksomheden indhandlede 62,000 tons fisk og skaldyr fra kystnære fiskere i Grønland og til en gennemsnitspris, der kun er knapt 7% lavere end i rekordåret 2019. De lokalsamfund, hvori fiskere og vores medarbejdere lever, har således været beskyttet mod de værste konsekvenser af covid-19 pandemien. 

En mere restriktiv tilgang ville efter Royal Greenlands opfattelse have forvoldt varig skade på adgangen til ressourcer og medført socialøkonomiske problemer for lokalsamfund i både Grønland og Canada. 

For Royal Greenland er CSR og social bæredygtighed ikke kun ord – men et konkret tilsagn om at tage et stort samfundsansvar; også når dette kommer til en høj økonomisk pris. 

Svære markeder 

Pandemien medførte to bølger af nedlukninger af samfundene i Europa og Japan, samtidig med at der blev iværksat en restriktiv markedsadgang til Kina, hvilket gjorde 2020 til et usædvanligt vanskeligt salgs- år for Royal Greenland. 

Koncernen har over de seneste mange år bevidst drejet salget henimod foodservice i Europa og mod Asien generelt og Kina specifikt. Hensigten med begge tiltag har været at nå kunder, som værdsætter og derfor betaler for højkvalitetsprodukter, som kun forefindes i begrænsede mængder. Det er fortsat en god strategi – men der er ingen tvivl om, at det i 2020 har medført, at Royal Greenland er blevet særlig hårdt ramt af pandemien. 

Foodservice-salget i Europa blev ramt ikke kun af nedlukninger af restauranter og hoteller men også af lukning kantiner på mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. 

Salget til Kina, som i dag er Royal Greenlands største enkeltmarked og udgør 20% af selskabets samlede salg, blev ramt af skærpede importprocedurer i Kina og en nultolerancepolitik for Covid-19, som skabte forbrugerskepsis overfor importerede fødevarer i al almindelighed og overfor fisk og skaldyr i særdeleshed samt lukning af havne og frysehuse.  

Det reducerede salg til foodservice og Kina tvang Royal Greenland til at flytte betydelige salgsmængder til mere konkurrenceprægede kanaler og markeder.  

Indsatser og investeringer 

På trods af pandemien bød 2020 også på en række offensive tiltag og investeringer. Salgsmæssigt blev indsatsen indenfor e-handel styrket, specielt i Kina og Japan.  

Dertil blev der igangsat joint ventures i Chile og Canada, som vil åbne op for nye produkter og markedsmæssige muligheder. 

Royal Greenland A/S har også valgt at holde fast i de planlagte trawlerinvesteringer. Rejetrawleren M/tr Nataarnaq forventes leveret i slutningen af 2021, og senest er en ny fisketrawler til erstatning af M/tr Tuugalik blevet ordret til levering i 2022.  

I efteråret 2020 blev den pelagiske trawler Tasiilaq erstattet af en større trawler med større fiske- og fryserkapacitet. Dette har givet væsentligt bedre betingelser for at udvikle det pelagiske fiskeri i grønlandsk farvand og har allerede nu har haft en positiv effekt i 2021. 

Finansielt beredskab 

Selv om den resultatmæssige udvikling er negativ, har det finansielle beredskab ikke været udfordret blandt andet på grund af en fornuftig udvikling af arbejdskapitalen. De ekstra kreditfaciliteter på i alt 700 mio. kr., som blev forhandlet på plads med kreditinstitutter tidligt i 2020, er ikke blevet udnyttet. 

Situationen følges nøje, og vi foretager alle nødvendige tiltag for at minimere påvirkningen af pandemien, så Royal Greenland A/S kan komme stærkt ud på den anden side af krisen. 

Royal Greenland A/S holder generalforsamling onsdag den 20. maj 2021 i Hovedkontoret i Nuuk.   

Download årsrapporten her

Næste nyhed: Stor tilslutning til APP i Uummannaq
...