You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Innovation i Grønland

Muligheden for løbende at kunne kommercialisere nye arter afhænger i høj grad af at kunne koble teori og praksis og udføre forsøg tæt på råvaren i det daglige.

Vores grønlandske innovationsafdeling arbejder målrettet med at udvide potentialet for kommercialisering af nye arter fra grønlandske farvande. Afdelingen er en vigtig del af Royal Greenlands globale innovationsafdeling.

Business Development Manager, Nikoline Ziemer, er uddannet cand.scient.pol. i biologi fra Københavns Universitet og er ansvarlig for både det teoretiske arbejde og feltarbejdet.

Farvandet omkring Grønland rummer et væld af levende arter og organismer, hvoraf en del ikke er kommercialiserede. Det er eksempelvis arter som konksnegle, søpindsvin, søpølser og tang – alle arter, der findes på verdensmarkedet i dag, men hvor Royal Greenland enten spiller en meget begrænset rolle eller ikke er aktive.  

Nikoline Ziemer har kontor på hovedkontoret i Nuuk, her arbejder hun med alle de teoretiske og forskningsmæssige aspekter ved udvikling af nye arter; læser videnskabelig litteratur, indhenter viden om erfaringer og procesbeskrivelser fra sammenlignelige projekter andre steder og udarbejder projektbeskrivelser og business case modeller til brug for dokumentation af feltarbejdet. Desuden er den grønlandske udviklingsafdeling ivrig deltager i forskellige forskningsmæssige fora indenfor udviklingsområdet, typisk sammen med andre udviklere/forskere fra Norden.

Forsøgsfiskeri, dyrkning og prøvetagning finder i sagens natur primært sted i sommerhalvåret. I løbet af forår og sommer er kalenderen ofte tætpakket med feltarbejde på konkrete projekter. Feltarbejde sker udfor flere forskellige lokationer langs den grønlandske vestkyst, primært der, hvor Royal Greenland har fabrikker og driver indhandling.

Tre projekter

Tre projekter er helt centrale i arbejdet, nemlig søpindsvin, søpølser og tangdyrkning.

Søpindsvin

Gonaderne i søpindsvin er specielt i Asien en delikatesse. Søpindsvin ses mange steder kystnært i Grønland og udviklingsafdelingen har lavet forsøgsfiskeri –og produktion. 

"Vi arbejder på at få en forsøgsfiskeritilladelse" siger Nikoline "Når det sker, vil vi gerne fiske efter søpindsvin og producere gonader ude i selv de helt små fabrikker i vinterhalvåret, hvor fiskeriet er bedst og gonaderne størst. Den her produktion kan foregå i selv de mindste indhandlingssteder og skabe beskæftigelse i bygderne i vinterhalvåret".

Søpølser

Søpølser er ligeledes en delikatesse i Asien, hvor bløddyret især i tørret form kan købes i de fineste æsker til skyhøje priser. Allerede i 2017 foretog udviklingsafdelingen de første analyser af forekomst, dybder og bundtyper for søpølser og i 2019 opnåede Royal Greenland en forsøgslicens i bestemte områder mellem Ikersaarsuk og Nuuk. I samarbejde med Royal Greenland trawleren M/tr Sermilik brugte Nikoline Ziemer flere uger på forsøgsfiskeri, et systematisk arbejde, der dannede rammen for en ansøgning om fisketilladelse, der nu ventes på.

Tang

Tangprojektet er et akvakultur projekt, der er blevet forfinet over flere år, og er på vej mod kommercialisering. Indledningsvis trak Nikoline Ziemer på forskningsnetværk fra både Nordisk Råd og EU for at få indsigt i tangens biologi, dyrkningsmetoder og lære om opdyrkningsforsøg.

De første dyrkningsforsøg startede allerede i lille skala i 2018, og de efterfølgende år er blevet brugt på markeds- og forbrugertests. I sommeren 2022 blev et større tanganlæg sat up ved Inuttooq, 3,5 sømil fra Maniitsoq, og her er mulighed for yderligere udvidelser. I 2023 slog høsten desværre fejl pga. manglende leverancer af stiklinger, dette er der nu rettet op på, og høsten 2024 forventes at kunne levere omkring 30 tons.

Produktion af tang ved Maniitsoq

Produktion består af både sukker- og vingetang, og Royal Greenland er klar til at investere i yderligere opskalering.

Se også

Næste nyhed: Søsikkerhed ombord på trawlerne
...